• Home<
  • Blog<
  • Els 4 aspectes a tenir en compte en la declaració del rendiment dels lloguers percebuts durant l’any 2016.

Els 4 aspectes a tenir en compte en la declaració del rendiment dels lloguers percebuts durant l’any 2016.

Des de Ceigrup – Finques Company us recordem quins són els aspectes més importants que cal tenir en compte al moment de declarar el rendiment dels lloguers percebuts durant l'any 2016.

Els 4 aspectes importants en la declaració del rendiment dels lloguers percebuts durant el 2016

Abril 2017

Des del 5 d’abril s’ha iniciat la campanya per a la presentació de la declaració de la renda als efectes de l’impost de les persones físiques corresponent a l’exercici 2.016.

Des de Ceigrup – Finques Company volem recordar als nostres clients, que els hi gestionem el lloguer de la seva propietat, quins són els aspectes més importants que cal tenir en compte al moment de declarar el rendiment dels lloguers percebuts durant l’any 2016:

1. Objecte de declaració: rendiments de capital immobiliari: Es consideren rendiments íntegres els ingressos procedents de la titularitat de béns immobles i que s’han obtingut mitjançant el seu arrendament o cessió de drets d’ús.

2. Possibles deduccions: Per a determinar quin és el rendiment net, es podran deduir totes aquelles despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests rendiments. Entre d’altres, les següents despeses:

  • Els interessos dels préstecs (hipoteca) vinculats amb la vivenda per a la seva adquisició o millora.
  • Tributs que afectin directament a la vivenda o a l’arrendament: IBI, taxes de recollida escombraries, despeses de la comunitat de propietaris, ...
  • Despeses de gestió arrendament. Inclou els honoraris de l’Administrador i altres possibles despeses derivades del contracte d’arrendament.
  • Despeses per obres de conservació o reparació que s’hagin portat a terme a la vivenda durant l’any (no les que es considerin de millora o ampliació).
  • La prima de l’assegurança de la llar. Inclou tant la de responsabilitat civil o com els riscos d’incendi, robatori, inundacions, etc.
  • L’amortització de la vivenda. Pel concepte del deteriorament per l’ús o pel transcurs del temps es podrà deduir un 3% sobre el major dels següents valors: cost d’adquisició o del valor cadastral.

 

Cal tenir en compte que l’import màxim deduïble per les despeses financeres i les de reparació o conservació per a cada bé immoble, no podran excedir de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts. L’excés es podrà deduir en els quatre anys següents.

3. Reduccions. Una vegada obtingut el rendiment net (ingressos d’arrendament menys les possibles deduccions), se li aplica una reducció del 60 per cent. Aquesta reducció només s’aplica als arrendaments d’ús de vivenda habitual (en el cas d’arrendaments a estudiants també s’hi pot incloure).

4. Societats civils i comunitats de béns. En els casos que la titularitat de la propietat sigui més d’una persona i hagin constituït una societat civil privada, des de l’1 de gener de 2016 tributen per l’impost de societats. En canvi si són dos o més propietaris que actuen com a comunitat de béns i el número d’identificació fiscal que tenen assignat està relacionat amb aquella denominació, l’Agència Tributària ha resolt que els seus socis han de seguir tributant per IRPF (cada un s’assignarà la part proporcional que li correspongui segons la seva participació en la propietat).

Qualsevol dubte que puguis tenir, aprofita el nostre web de Finques Company i envia'ns la teva consulta.

Comparteix aquesta noticia a les teves xarxes!